#JUST IN- SEH CALAZ RELEASES LIBERATION – Shotreipapo
21 March 2022
Spread the love

Lyrics- “Hatingarambe tichiti boss boss tisireiwo something,Tipei mbeu nezvigredha tive varimi, Tipei zvirauro tigoraura tibate hove vana vedu vagotiyamura,Tichikandirwa chikafu kunge shiri Tipei mukana nemabasa tichiri vechidiki tongozvishashandira.”