Every Christian Must Vote For ED To Have A Better Zim- Pastor Makomichi
7 June 2022
Spread the love

By A Correspondent

The national chairperson of Young PastorsForED Pastor Isaac Makomichi has said all christians must vote for Zanu PF in 2023 so that they can have a better Zimbabwe.

Makomichi claimed ED is taking Zimbabwe to a better direction and he deserves to be given another 5 years in office.

“Iro bhuku dzvene rinoti makereke ngaatsigire hurumende inenge ichitungamira,ngatinamatirei nyika yedu uye kuivaka isu vene vayo

Isu se Young PastorsForED tinokurudzira mutendi wese uye mafundisi echidiki kutaurira vanhu zvakanakira kuva nechido nenyika yedu,uye kuzivisa kuti tese tine basa pakuvaka nyika yekwedu

President ED vane muwono wakanaka chose wekusimudzira vechidiki,uye kutipa kodzero dzekunamata takasununguka nekuti panguva yevadzvanyiriri munhu mutema aisatenderwa kutungamirira kereke zvakazara

Mutungamiriri anopa kodzero dzekunyengetera ndiye watinoda,” said Makomichi.