Hurumende Ngairambidze Varume Vane Sikarudzi Diki Kuroora: Prophet Makomichi veMasvingo
10 December 2023
Spread the love

Mumazuva ekupedzisira mava kuitika zvisionekwi, nekutaurwa mashoko anopedza simba.Umwewo muzvinamapipi muporofita Isaac Makomichi weMasvingo anoti varume vese vane nhengo diki ngavasabvumidzwa kuroora nekuti vanopedzera vakadzi nguva muimba dzomukati

Papa Isaac Makomichi vakafamba mbiri pavakabuda mudzinhau mushure mekunge vafamba pamusoro pemvura kuKariba mwedzi yakapfuura. Mukuru uyu (Makomichi) anozikanwa nehushasha hwegwenzi rake rinonzi rabatsira varume vazhinji pakukudza nhengo ,uye kupa mishonga yemaraki uye kubika vanhu kuti vaite mari

Vamwe vakadzi veMasvingo vanoti vakazvipira kupinda mumastreets kuti varatidzire against varume vane nhengo diki, varume vane nhengo diki vari kupomerwa mhosva yekuti vanozoguma voita kuti mukadzi ahure nekuda kwekusagutswa muimba yomukati

Makomichi mwedzi yakapera akapa media number dzake +263777469342 achiti vese vane nhengo diki vamubate avabatsire. Ruzhinji runopa huchapupu kuti vakagadzirirwa nhengo dzavo zvikafamba zvakanaka

Ukuwo vamwe vana baba vanoti Makomichi anoda kuti hurumende iise mutemo uyu vanhu vese vagomanyira kwaari nekuti ndiye oga anozvigona zvemashuwa-shuwa. Vedzisvondo vanoti Makomichi anoshandisa simba raBhahari kuita minana yake uye vanokurudzira vatendi kuti vagutsikane nezvakapiwa naMwari

“Ini murume uyu akandibatsira chose, ndaitonyara kugeza pavanhu asi ikozvino ndava chikara chaicho.Mukadzi wangu anonditenda uye ava nemufaro” anodaro Dereck wemuHarare

Mutsika dzeVaShona kunonzi mishonga iyi yaibatwa nevakuru makare-kare vachiitira kugutsa madzimai, izvi zvainzi kana mudzimai akafara haazofungi pfungwa dzekuita gumbo panze gumbo mumba

Nemunyori wedu