Missing Persons Alert: “Sekuru” Found
17 May 2019
Spread the love

Kana paine anozivawo sekuru avo tibatsireiwo kuzivisa hamadzavo vakarasika tinavo pa ZRP RUWA, zvavarikutaura hazvisI kunzwisisika meaning if there is anyone who knows the old man in the picture above please help us notify his relatives because he is here with us at ZRP Ruwa in Harare. We cannot make sense out of what he is saying.