FULL TEXT: Boss Pangolin’s Suicide Note As Alleged
2 August 2022
Spread the love

“I am sorry bamnini for disappointing you and letting you down. Ndanzwa zvese zvamataura but sorry I can’t help it. I am dying, ndiri kwana Josh.

“You can not use the Mercedes Benz please sell it. Mukazokwanisa kutora (Toyota) Aqua ino please give it to Munashe.

“Pane zvamuchaona mumba mu bedroom mangu. I opened my bed base, mukavhura imomo muchaona Mari ne something chirimo. The money you can use it but, chi something ichocho fonerai sekuru Banda vanouya kuzochitora movabhadhara.

“Rufu rwangu nezvese ndakagadzirisa, my coffin and all. Bhangwera anokupai ma details.

“Mobvisa plastic re black riri mu Benz kumashure panogara spare wheel munoriisa mu coffin mangu asi ndapota nusarivhure.

“Ndapedza hangu.Sorry henyu I can’t face life anymore.”