Roora Mbudzi Yawakaita Bonde Nayo: Madzibaba weMasvingo Ozvisikira Moto Muziso
2 September 2021
Spread the love

Morgan Zvemangororo

goat

Makunakuna aramba otsikirira guta reMasvingo izvo zvaita kuti vamwe vati ndiko kuchatanga kugumira nyika

Madzibaba Chikonanyika avo vanoitira mukasango kari pedo ne Exor,vanonzi vaka batikidzwa vachiita cheupombwe nembudzi apo vari mukati memicheka mitsvuku yaka komberedza sowe rawo

Kunonzi mudzibaba uyu akamanya zvekupfumbura guruva chaiko,chimbudzana chikatiwo midzimu yandiwona chikatizawo nedivi rachowo

Mike nemusikana wake vanoti vaka shamiswa nechiitiko ichi sezvo vaitodawo kuno batsirwa

Umwewo muchembere aka mboitawo video achishushikana kuti vanhu veMasvingo voitwa sei

Ukuwo umwe anonzi Makomichi anetsawo nekupa vanhu kadzi mipfuhwira uye nemashura eku pfumisa vanhu uko kunonzi vanhu vanogara vazere kutsvakawo mapipi iwayo

Vamwe Ishe vakaonekwavo vachitsvoda mazamu omukadzi womuridzi mumazimota avo makuru akati kuuya aya

Pfambi dzeku Marry Me dzinonzi dzava kunyora chikwereti,wozoripa mwedzi wapera.Ukuwo mashabhini awanda kudarika vanhu,makuhwa anonzi akanyanyisa muMasvingo

Masvingo inotoda kuti vanhu vese variko vatsvage Mwari zvizhinji; anodaro mufundisi wemuHarare